CEFALEA CERVICOGÈNICA

Cefalea cervicogènica:  “els efectes de la manipulació de la columna vertebral en el tractament de la cefalea d’origen cervical”.

53 subjectes amb cefalees freqüents van ser sotmesos a estudi. Tots ells complien els criteris de la *International *Headache *Society (Societat Internacional de Cefalees) per a cefalees cervicogèniques (exclosos els criteris radiològics).

Després de la selecció aleatòria, a 28 persones del grup se’ls van realitzar manipulacions cervicals de baixa amplitud i alta velocitat (o ajustaments) 2 vegades a la setmana durant 3 setmanes. Els 25 restants van rebre làser de baixa freqüència a la regió cervical superior i massatge de fricció profunda, també 2 vegades a la setmana durant 3 setmanes.

Els canvis de la setmana 1 a la setmana 5 en quant a la utilització d’analgèsics al dia, en la intensitat de la cefalea per episodi i en el nombre d’hores de cefalea al dia van ser registrats en un diari de cefalees. L’ús d’analgèsics va disminuir en un 36% en el grup amb ajustaments, però es va mantenir sense canvis en el grup que va rebre l’altre tractament; aquesta diferència es va considerar estadísticament significativa. El nombre d’hores de cefalea al dia va disminuir en un 69% en el grup amb ajustaments, comparat amb el 37% en l’altre grup. Finalment, la intensitat de la cefalea per episodi va disminuir en un 36% en el grup amb ajustaments, comparat amb un 17% en l’altre grup.

La manipulació espinal té un efecte positiu significatiu en casos de cefalees cervicogèniques.

Font: Nilsson N., Christensen HW y artvigsen J. Institut de Biologia mèdica (Biomecànica), Facultat de Ciències de la salut, Universitat d’Odense, Dinamarca. Setembre de 1995.